Põhikiri

PÕHIKIRI

OSAÜHING VIIMSI HALDUS 

PÕHIKIRI  

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA ÕIGUSLIK SEISUND 

1.1 Osaühingu (edaspidi Osaühing) ärinimi on: 

Osaühing Viimsi Haldus (lühendatult OÜ Viimsi Haldus). 

1.2 Osaühingu asukoht on Viimsi vald, Eesti Vabariik. 

1.3 Oma kohustuste täitmise eest vastutab Osaühing kogu oma varaga. Osanik ei vastuta isiklikult Osaühingu kohustuste eest.  

1.4 Osaühing on asutatud määramata ajaks. 

2.  OSAÜHINGU TEGEVUSE EESMÄRK, TEGEVUSALAD JA ÕIGUSED 

2.1 Osaühingu tegevus on peamiselt seotud osanikule või osaniku huvides asjade ostmise või müümise, teenuste osutamise või ehitustööde tegemisega. 

2.2 Osaühing tegutseb peamiselt Viimsi valla territooriumil.  

2.3 Osaühing võib tegutseda ka muudel tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud ja milleks ei ole vaja tegevusluba. 

2.4 Osaühingul on õigus teostada kõiki Osaühingu tegevuseks vajalikke õigustoiminguid, mis ei ole vastuolus seaduse või põhikirjaga.  

 

3. OSAKAPITAL JA OSAD 

3.1 Osakapital: 

3.1.1 Osakapital moodustub rahalistest või mitterahalistest sissemaksetest. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Osaühingu pangakontole. Mitterahaliseks sissemakseks on mistahes rahaliselt hinnatav ja Osaühingule üleantav rahaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor. Hindamisel võetakse aluseks asja või õiguse harilik väärtus.  

3.1.2 Osaühingu miinimumkapitaliks on 1 538 794 (üks miljon viissada kolmkümmend kaheksa tuhat seitsesada üheksakümmend neli) eurot ja maksimumkapitaliks 6 155 176 (kuus miljonit ükssada viiskümmend viis tuhat ükssada seitsekümmend kuus ) eurot. 

3.1.3 Osaühing moodustab reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist. 

3.1.4 Osaühing võib suurendada osakapitali omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemissiooni teel). 

3.2 Osad 

3.2.1 Osa iga 1 (üks) euro annab osanikule ühe hääle. 

3.2.2 Osaühingul on õigus lasta välja osasid hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss). 

3.2.3 Osa annab osanikule õiguse osaleda Osaühingu juhtimises ning kasumi ja Osaühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused. 

4. OSA VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE 

4.1 Osa võib võõrandada teisele isikule. Osa võõrandamisel isikule, kes ei ole osanik, on osanikul ostueesõigus 1 (ühe) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest.  

4.2 Osa ei või pantida ega koormata ilma osanike koosoleku vastavasisulise otsuseta. 

5. OSAÜHINGU JUHTIMINE 

5.1 Osaühingu juhtimisorganid on 

5.1.1  Osanike koosolek (edaspidi üldkoosolek); 

5.1.2 Nõukogu; 

5.1.3 Juhatus; 

5.2 Üldkoosolek: 

5.2.1 Osanikud teostavad oma õigusi üldkoosolekul, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.  

5.2.2 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. 

5.2.3 Kui juhatus ei kutsu osanike koosolekut kokku ühe kuu jooksul nõukogu, audiitori või osanike nõude saamisest, on nõukogul, audiitoril või osanikel õigus koosolek ise kokku kutsuda. 

5.2.4 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.  

5.2.5 Osaühingu osanike otsuse vastuvõtmine toimub ühehäälselt, st otsuse vastuvõtmisel peavad otsuse poolt olema kõik hääletanud osanikud.  

5.2.6 Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku, on vastav õigus aktsionäridel, nõukogul või audiitoril.  

5.2.7 Osanike koosoleku päevakorra määrab juhatus. Kui osanike koosoleku kutsuvad kokku osanikud, nõukogu või audiitor, määravad nemad ka koosoleku päevakorra.  

5.3 Üldkoosoleku ainupädevuses on: 

5.3.1 põhikirja muutmine; 

5.3.2 osakapitali suurendamine ja vähendamine; 

5.3.3 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine; 

5.3.4 audiitori(te) määramine; 

5.3.5 erikontrolli määramine; 

5.3.6 osaühingu aastaeelarve, lisaeelarve ja eelarve muudatuste kinnitamine; 

5.3.7 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine; 

5.3.8 osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine. 

5.3.9 muude seadusega või käesoleva põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.  

5.4 Osanikud võivad vastu võtta otsuseid ka juhatuse ja nõukogu pädevusse kuuluvates küsimustes.  

5.5 Juhatuse või nõukogu liikme või osaniku vastu nõude esitamise üle otsustamine, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise üle otsustamine ja selles nõudes või tehingus Osaühingu esindaja määramine. 

5.6 Nõukogu liikmetele ja audiitoritele makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine ning juhatuse liikmele ja prokuristile makstava tasu ülempiiri kehtestamine.  

5.7 Nõusoleku andmine vara võõrandamiseks, koormamiseks või pantimiseks juhul,  kui vastavasisulised tehingud ei ole kajastatud Osaühingu eelarves.   

5.8 Nõusoleku andmine osaluse omandamiseks ja võõrandamiseks teistes äriühingutes juhul, kui osaluse omandamise ja võõrandamise tehing ei ole kajastatud Osaühingu eelarves. 

5.9 Muudes Osaühingu tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek võtta vastu otsuse juhatuse või nõukogu vastavasisulisel ettepanekul. 

5.10 Üldkoosolek protokollitakse. Protokollile lisatakse esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused ning koosolekul osalenud osanike nimekiri. Protokoll peab olema osanikele kättesaadav 7 (seitsme) päeva pärast, arvates üldkoosoleku toimumise ajast.  

 

6.    NÕUKOGU  

6.1 Osaühingu tegevust planeerib, Osaühingu juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb 3 (kolmest) kuni 5 (viiest) liikmest.  

6.2 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. 

6.3 Nõukogu annab juhatusele korraldusi Osaühingu juhtimise korraldamisel. 

6.4 Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.  

6.5 Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui selleks on andnud kirjalikus vormis nõusoleku kõik nõukogu liikmed. 

6.6 Nõukogu otsustab järgmiste küsimuste üle: 

6.6.1 osaluse omandamine ja võõrandamine teistes äriühingutes. Juhul, kui osaluse omandamise ja võõrandamise tehingud ei ole ettenähtud Osaühingu eelarves, annab tehingu tegemiseks eelnevalt nõusoleku Osaühingu üldkoosolek;   

6.6.2 kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine. Juhul, kui kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasjasade võõrandamise ja koormamise tehingud ei ole ettenähtud Osaühingu eelarves, annab tehingu tegemiseks eelnevalt nõusoleku Osaühingu üldkoosolek;   

6.6.3 juhatuse liikmega lepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine; 

6.6.4 Osaühingu aastaeelarve, lisaeelarve ja eelarve muudatuste heakskiitmine enne eelarve või eelarve muudatuste üldkoosolekule kinnitamiseks esitamist; 

6.6.5 investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks kinnitatud investeeringute plaani; 

6.6.6 laenude ja võlakohustuste võtmine. Juhul, kui võetav laenu või võlakohustus ei ole ettenähtud Osaühingu eelarves, annab tehingu tegemiseks eelnevalt nõusoleku Osaühingu üldkoosolek;  

6.6.7 prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine. 

6.7 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja protokollija. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga. Nõukogu allkirjadega protokolli koopia esitab nõukogu koosoleku läbiviimise järel 10 tööpäeva jooksul üldkoosolekule. 

6.8 Nõukogu liikmele võidakse maksta tema ülesannetele ja Osaühingu majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.  

6.9 Nõukogu esitab üldkoosolekule ettepanekud audiitorite valimiseks.  

 

7. JUHATUS 

7.1 Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni kolmest liikmest. 

7.2 Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatus valitakse 3 (kolmeks) aastaks. 

7.3 Nõukogu valib juhatuse esimehe ja kui juhatus koosneb enam kui ühest juhatuse liikmest määrab nõukogu juhatuse liikme esindusõigused ja vastutusalad.  

7.4 Juhatus peab Osaühingu juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehingud, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.  

7.5 Juhatus on kohustatud tagama üldkoosolekule juurdepääsu kõigile pankades avatud kontodele ilma kasutusõiguseta.  

7.6 Juhatuse pädevusse kuulub: 

7.6.1 kõigi finants- ja majandustoimingute teostamine, mis ei kuulu nõukogu ega üldkoosoleku pädevusse; 

7.6.2 Osaühingu esindamine õigustoimingutes; 

7.6.3 raamatupidamise korraldamine; 

7.6.4 Osaühingu igapäevane juhtimine ja esindamine, jooksvate küsimuste lahendamine, osanike ja nõukogu otsuste elluviimine, käskkirjade ja korralduste väljaandmine; 

7.6.5 juhatus peab koostama majandusaasta eelarve, mis esitatakse enne üldkoosolekule kinnitamiseks esitamist heakskiidu saamiseks nõukogule;  

7.6.6 juhatus peab esitama nõukogule vähemalt 1 (üks) kord 3 (kolme) kuu jooksul ehk 1 (üks) kord kvartalis ülevaate Osaühingu majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama Osaühingu majandusliku seisundi halvenemisest ja muudest majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest; 

7.6.7 juhatuse liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu algatusel juhatuse liikmest mitteolenevatel põhjustel enne tema volituste tähtaja möödumist tingimusel, et lahkumishüvitise maksmine on sätestatud juhatuse liikme lepingus.  Lahkumishüvitist võib maksta juhatuse liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses. 

 

8. AUDIITOR 

Audiitori(d) nimetab ja nende arvu määrab Osaühingu üldkoosolek. Audiitor(id) nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks. Juhatus esitab äriregistrile Osaühingu audiitori(te) nimekirja.  

 

9. JURIIDILISE ISIKU MAJANDUSLIK TEGEVUS 

9.1 Osaühingu majandusaasta on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.  

9.2 Juhatus peab seadusega sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need koos audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga  üldkoosolekule kinnitamiseks.  

9.3 Majandusaasta aruanne vaadatakse eelnevalt läbi nõukogu poolt, kes koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule. 

9.4 Juhatus koostab eeloleva aasta eelarve projekti ja esitab selle nõukogule heaks kiitmiseks hiljemalt jooksva aasta 01. detsembriks.  

9.5 Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata. 

9.6 Osanikel on õigus puhaskasumile, kui kasumi osanike vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või üldkoosolekul vastuvõetud otsusele. 

 

10. OSAÜHINGU LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE 

10.1 Osaühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega sätestatud korras. Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed. Likvideerijatel on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei tohi minna vastuollu likvideerimise olemusega. 

10.2 Likvideerijad avaldavad viivitamata teate Osaühingu likvideerimismenetlusest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.  

10.3 Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine toimub üldkoosoleku otsusega.